شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی personal unconsicous به فارسی :

ناهشیاری شخصی

مخزن موادی که یک موقعی هشیار بودند ، ولی فراموش یا سرکوب شده اند.