شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی persistent vegetative state به فارسی :

حالت گیاهی دایمی

حالت گیاهی دایمی

حالتی که توسط فقدان امواج مغزی و فعالیت در قشر مخ ایجاد می شود که طی آن فرد بی هوش است ، هیچ حرکت ارادی نشان نمی دهد ، و امیدی به بهبود وی نمی رود.