شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی permanence به فارسی :

دوام داری

دوام پذیری، دوام

تداوم، استمرار

تداوم

مولفه مفهوم مرگ که مشخص می کند وقتی موجود زنده ای می میرد ، دوباره نمی توان آن را زنده کرد.