شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی performance به فارسی :

هدف های عملکردی

علمکرد

رفتار آشکار فرد ، در مقایسه با دانش و اطلاعات وی که در عمل ظاهر نشده اند. این تمایز در نظریه های یادگیری حائز اهمیت است.

عملکرد

عملکرد

عملکرد

تبدیل یادگیری به رفتار.