شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی perceptual patterning به فارسی :

طرح یابی ادراکی

گرایش آدمی به ادراک محرکها در چهارچوب اصولی مانند مجاورت ، شباهت ، پیوستگی ، و بندش. این مفهوم در روانشناسی گشتالت بسیار تأکید می شود. {ادراک شکل و زمینه ، روانشناسی گشتالت}.