شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی perception به فارسی :

ادراک

ادراک

ادراک

ادراک

ادراک

ادراک

فرایند آگاه شدن از اشیاء ، ویژگیها ، و رابطه ها از طریق اندامهای حسی. گرچه در ادراک همواره محتوای حسی وجود دارد ، با این حال انچه ادراک می شود متأثر از آمایه و تجربه ی پیشین است ، به نحوی که ادراک را باید چیزی فراتر از ثبت محرک های موثر بر اندامهای حسی دانست. {ادراک زیرآستانه یی}.