شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی perceived self-inefficacy به فارسی :

خودناکارآمدی تصوری یا ناکارآمدی شخصی تصوری

طبق نظر بندورا ، این باور شخص که در انجام اعمال معینی ناتوان است ، حتی اگر در واقع توانایی انجام آن اعمال را داشته باشد.