شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی peak experience به فارسی :

تجربة اوج

تجربهٔ اوج

تجربه اوج

لحظه وجد عمیق ، شبیه تجربه مذهبی یا عرفانی ، که در طول آن خود متعالی می شود.