شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی partial reinforcement effect pre به فارسی :

اثر تقویت سهمی

این واقعیت که پاسخی که تنها بعضی وقت ها تقویت می شده از پاسخی که همواره تقویت دریافت می کرده است دیرتر خاموش می گردد.