شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی parietal lobe به فارسی :

قطعه آهیانه یی

بخشی از هر نیمکره مغز که پشت شیار مرکزی و بین قطعه های پیشانی و پس سری قرار دارد. {قطعه پس سری ، قطعه پیشانی ، قطعه گیجگاهی}.

قطعه آهیانه‌ای