شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی parentese به فارسی :

زبان والدانه

زبان کودکانه ای که بزر گسالان در گفت گو با شیر خوار به کار می برند