شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی parapsychology به فارسی :

فراروانشناسی

شاخه ای از روانشناسی که با پدیدهای فراهنجار مانند ادراک فراحسی و حرکت فراروانی سروکار دارد. {ادراک فراحسی ، اندیشه خوانی ، پیش آگاهی ، حرکت فراروانی ، غیب بینی}.

فراروانشناسی، شبه روانشناسی