شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی parallel processing به فارسی :

پردازش موازی

پردازش موازی

نوعی تفسیر نظری از خبر پردازی مبنی بر اینکه چندین منبع اطلاعاتی به طور همزمان پردازش می شود. {پردازش زنجیره یی}.