شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی paradigm به فارسی :

الگوی برجسته، الگوی مسلط، الگوی برتر

پارادیم، برنامه کار

یک دیدگاه مورد پذیرش تعداد قابل توجهی از دانشمندان که یک چارچوب کلی برای پژوهش تجربی فراهم می آورد. پارادیم معمولاً بیشتر از یک نظریه واحد است و بیشتر به آنچه یک مکتب فکری یا «ایسم» نامیده می شود نزدیک است.