شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی paired-associate learning به فارسی :

یادگیری جفت های متداعی

یادگیری برقراری تداعی بین موردهای جفت