شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی overtone به فارسی :

صوت کناری

نتی با بسامد بالا به صورت مضربی از بسامد نت اصلی که هنگام نواختن هر نت با یک آلت موسیقی به وجود می آید. {طنین}.