شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی overt responding به فارسی :

پاسخدهی آشکار

پاسخی که توسط دیگران مشاهده پذیر است، برخلاف پاسخ نهان که توسط دیگران قابل مشاهده نیست.