شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی orinal scale به فارسی :

مقیاس ترتیبی (رتبه ای)

یک مقیاس اندازه گیری که در آن مقوله های اندازه گیری در طول پیوستار ، ترتیب رتبه ای را تشکیل می دهند.