شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی orienting reflex به فارسی :

بازتاب سوگیری

میل ارگانیسم به توجه کردن و تفتیش کردن محرک های جدید وقتی که در محیط او رخ می دهند

بازتاب سوگیر، بازتاب جهت دار

بازتاب سوگیری

1- پاسخی غیراختصاصی به تغییراتی در تحریک ، شامل کاهش موج آلفای مغز ، بروز پاسخ برقی پوست ، فراخ شدن مردمک ، و پاسخهای عروقی – حرکتی پیچیده (در این معنا این اصطلاح از روانشناسان شوروی است). 2- آن دسته از حرکات سر یا بدن که سبب می شود گیرنده های حسی جاندار معطوفِ بخشی از محیط گردد که در آن تغییراتی در محرک ها صورت می گیرد.