شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی obsessive-compulsive disorder ocd به فارسی :

اختلال وسواس فکری-عملی

اختلال وسواسی جبری. وسواس فکری یک رویداد ذهنی مزاحم و تکرار شونده است که می‌تواند به صورت یک فکر، احساس یا عقیده درآید. وسواس عملی یک رفتار تکرار شونده، میزان شده و آگاهانه نظیر شمارش، امتحان یا اجتناب است. ویژگی اساسی این اختلال، وجود وسواس‌ها و اجبارهای