شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی nonconscious به فارسی :

ناهشیار. این اصطلاح برای (a) آن چه بی‌جان است و فاقد هشیاری است، و (b) اجزائی از عملکرد روانی در موجودات واجد شناخت که بخشی از آگاهی نیست، به کار می‌رود. در مفهوم (b) اصطلاح در واقع معادل "ضمنی" و "نا‌آشکار" است و باید از unconscious ت

غیر هشیار، غیر آگاه