شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی negative reinforcer به فارسی :

تقویت کننده ی منفی

محرکی که از دنبال یک پاسخ حذف شود و بر احتمال رویداد آن پاسخ بیفزاید نظیر صدای بلند ، ضربه ی برقی ، و گرما یا سرمای شدید. {تنبیه}.

تقویت کننده منفی