شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی naturalistic theory به فارسی :

نظریه طبیعت گرایانه

این اندیشه که پیشرفت و تغییر در تاریخ علمی به روح زمان نسبت داده می شود ، روح زمان می تواند مردم را نسبت به اندیشه ای پذیرا سازد و نسبت به اندیشه ای دیگر غیر پذیرا.