شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی narcolepsy به فارسی :

نارکولپسی. نارکولپسی سندرمی است مرکب از خواب آلودگی شدید ضمن روز و تظاهرات نابهنجار خوابREM. اختلال اخیر مشتمل است بر وجود دوره‌ها REM آغاز خواب، که ممکن است از نظر ذهنی توهمات هیپناکوژیک تجربه شود، و فرآیند‌های مهاری تجزیه‌ای خواب REM  کاتاپلسکی و فلج خو

حمله خواب

نوعی اختلال خواب: مشخصه اصلی آن گرایش غیرقابل کنترل به خوابیدن کوتاه مدت در شرایط ناخواسته است.

حمله خواب

نارکولپسی