شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی morphology به فارسی :

شکل شناسی

ریخت شناختی

شکل شناسی، ریخت شناسی

مرفولوژی، شکلاشناسی