شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی mode به فارسی :

(1) نماد. در آمار، مقداری که در یک سلسله سنجش‌ها بیش از همه ظاهر می‌گردد. (2) مد، سبک و رسم مقبول. (3) دستگاه حسی.

نما (در آمار)، وجه، شیوه، سبک

نما

پربسامدترین نمره در توزیع یا در فاصله ی طبقه که بیشترین تعداد موارد را به خود اختصاص داده است. {اندازه گرایش مرکزی}.

نما

یک شاخص گرایش مرکزی ؛ نمره ای که در یک توزیع فراوانی بیشتر از سایر نمره ها تکرار شده است.