شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی measure of central tendency به فارسی :

میزان گرایش مرکزی. مقدار مرکزی در یک توزیع که سایر مقادیر در پیرامون آن پخش می‌شوند. سه میزان گرایش مرکزی عبارتند از میانگین، میانه، نمونه

اندازه ی گرایش مرکزی

کمیتی که معرف بسامد یک توزیع است و مقادیر دیگر توزیع (میانگین ، میانه ، نما) در حول آن پراکنده اند. {میانگین ، میانه ، نما}.