شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی manic-depressive disorder به فارسی :

اختلال شیدایی-افسردگی (اختلال مانیک-دپرسیو)

نوعی اختلال هیجانی با مشخصات نوسان خُلق بین هیجان زدگی و سرخوشی (دوره ی شیدایی) و ماتم زدگی و اندوهگینی (دوره افسردگی) ، که اغلب با دوره هایی از خلق و خوی عادی در فاصله دو حالت مزبور همراه است. در برخی موارد فقط دوره ی شیدایی دیده می شود. اصطلاح اختلال شدایی-افسردگی به تناوب خلق و خوی عادی با دوره هایی از افسردگی ، اطلاق نمی شود. {اختلال عاطفی}.

اختلال مانیک-دپرسیو

{اختلال شیدایی-افسردگی}. اختلال هیجانی {اختلال عاطفی}.