شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی lateralization به فارسی :

جانبی بودن، جانبی گرایی، جانبی بودن نیمکره ای

برتری جانبی

ترجیح فرد برای استفاده بیشتر از یک نیمه بدن در قیاس با نیمه دیگر برای انجام تکلیفی خاص ، بسته به آن که برای آن تکلیف کدام نیمکره غالب است.