شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی introversion به فارسی :

درون گرایی

نگرش روان که با گرایش به سمت افکار و احساس های خودِ شخص مشخص می شود.

درونگردی(یونگ)

درون گرایی

درونگرایی

برونگرایی

{درون نگرایی – برون نگرایی}.