شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی intimacy versus isolation به فارسی :

صمیمیت در برابر انزوا

ششمین مرحله رشد روانی- اجتماعی از دیدگاه اریکسون (جوانی) که در طی آن یا جوان روابط نزدیکی با دیگران برقرار می کند یا به این کار موفق نشده و به احساس انزوا دچار می شود.

صمیمت در برابر انزوا

صمیمیت در برابر انزوا

در نظریه اریکسون ، تعارض روانی جوانان که وقتی به طور مثبت حل می شود که استقلال نویافته خود را رها سازند و با یک همسر صمیمی عهد دایمی ببندند.