شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی intervening variable به فارسی :

متغیر فرضی رابط

متغیر مداخله گر

متغیر رابط

فرایندی مبتنی بر استنتاج از آنچه بین محرک و پاسخ روی می دهد و به کمک آن مثلاً می توان تبیین کرد که چرا به محرک خاصی پاسخ معینی داده می شود و نه پاسخ دیگری. متغیر رابط ممکن است یا بدون تعیین شرایط خاصی صرفاً مبتنی بر استنتاج باشد یا شرایطی برای آن منظور شود و به صورت موضوع پژوهشی درآید.