شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی interpretation به فارسی :

تفسیر

در روانکاوی: جلب توجه بیمار به مقاومتهای وی به منظور تسهیل سیلان تداعیها. به معنای توضیح نمادها (مثلاً ، نمادهای رویا) نیز به کار می رود.{مقاومت}.

تفسیر، تعبیر

تفسیر

تفسیر – تعبیر

تعبییر