شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی interiorization به فارسی :

درونی سازی

میل فزاینده به تکیه کردن به عملیات ذهنی برای سازگاری با محیط ، در نتیجه مفصل شدن ساخت شناختی. از آنجا به عملیات ذهنی اعمال «درونی شده» می گویند که آنها پاسخ های سازگارانه ای هستند که به جای اینکه به طور آشکار رخ دهند به طور نهان از ارگانیسم سر می زنند.