شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی intelligence quotient به فارسی :

هوشبهر (IQ)

عددی است که بر هوش شخص دلالت دارد و از ضرب سن عقلی در 100 و تقسیم آن بر سن تقویمی به دست می آید.

هوشبهر

سن عقلی تقسیم بر سن تقویمی 100x

هوشبهر

واحد مقیاس هوش در گزارش نمره آزمون هوش شخص به صورت خارج قسمت سن ذهنی بر سن زمانی در این خارج قسمت ، علامت اعشاری حذف می شود تا متوسط هوشبهر کودکانِ هر سن معادل 100 باشد. {سن زمانی ، سن عقلی ، هوشبهر انحرافی}.