شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی independent groups design به فارسی :

طرح گروه های مستقل

آزمایشی که در آن آزمودنی های گوناگون در هر گروه جایگزین می شوند. طرح بین آزمودنی نیز نامیده می شود.