شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی identity formation به فارسی :

هویت یابی

فرایند رسیدن به شخصیت وحدت یافته ی دوره بزرگسالی که از همانندسازیهای پیشین و عوامل موثر دیگر نشأت می گیرد. {سردرگمیِ نقش ، همانندسازی}.