شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی hippocampus به فارسی :

هیپوکامپ

هیپوکامپ

یک ساختار مغزی در داخل دستگاه لیمبیک که در انتقال حافظه کوتاه مدت به حافظه دراز مدت دخیل است.

هیپوکامپ. یک ساختمان گرد و شبیه اسب دریایی است که بطور عمده از ماده خاکستری ساخته شده است. هیپوکامپ در کف شاخ تامپورال بطن جانبی واقع شده است. این ساختمان مغزی بخشی از سیستم لیمبیک را تشکیل می دهد و در کنترل هیجانات، توجه و نیز یادگیری نقش مهمی دارد.