شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی hebb rule به فارسی :

قاعده هب

یک قاعده یادگیری در شبیه سازی کامپیوتری که به اندیشه هب مبنی بر اینکه وقتی دو سلول باهم فعال می شوند پیوند بین آنها نیرومند می شود اشاره می کند.