شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی gustrointestinal motility به فارسی :

تحریک معدی – روده یی

حرکاتی که در قسمتهایی از مجرای گوارش که در نتیجه ی انقباض ماهیچه های صاف به وجود می آید و از شاخص های هیجان محسوب می شود.