شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی grammer به فارسی :

دستور زبان

تعریف قراردادی ساختارها و قواعدی که یک زبان برای انتقال معنی از آن استفاده می کند.