شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی gestalt therapy به فارسی :

گشتالت درمانی

گشتالت درمانی

گشتالت درمانی. شکلی از درمان است که بر اصول روانشناسی ادراک و پدیده شناسی استوار است. بنابراین، گشتالت درمانی بر دنیای نمودی فرد و بر افکار و احساسات او، آنطور که در مکان و زمان بلا فصل او تجربه می شوند، تمرکز دارد و به تاریخچه توجه ای ندارد. از این رو، د