شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی generalized anxiety disorder به فارسی :

اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطرابی عمومی

نوعی اختلال اضطرابی که مشخصه اصلی آن تنش و بیمناکی مستمر است. ممکن است با نشانه های بدنی مانند تپش قلب ، احساس خستگی ، اختلال خواب ، و سرگیجه نیز همراه باشد. {اختلالهای اضطرابی}.

اختلال اضطراب تعمیم یافته