شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی general adaptation syndrome gas به فارسی :

سندرم سازش عمومی. سلیه محقق کانادایی، یک سندرم سازش با استرس های غیر اختصاصی را شرح می دهد که خود از آن به عنوان سندرم سازش عمومی نام برد. این سندرم سه مرحله دارد(1) واکنش آژیر که خود دارای دو مرحله شوک و ضد شوک است، (2) مرحله مقاومت و (3) مرحله ضعف و نا