شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی gender role به فارسی :

نقش جنسیتی

بیان بیرونی مردانگی یا زنانگی در موقعیت های اجتماعی.

نقش جنسی. رفتار نقش جنسی مربوط به (و تا حدودی) مشتق از هویت جنسی. این مفهوم را جان  مانی با این کلمات توصیف کرد«هر آنچه یک فرد برای شناساندن خود به عنوان یک پسر یا یک مرد، و یا یک دختر یا یک زن می‌گوید یا می کند…نقش جنسی هنگام تولد بر قرار نمی گردد، بلک