شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی functional fixedness به فارسی :

تثبیت کارکردی. یک آمایه مفهومی که در آن اشیاء مورد استفاده برای کارکردی خاص فقط برای آن کارکرد مفید شناخته می‌شوند هر چند در سایر زمینه‌ها هم قابل استفاده باشند.

تثبیت کارکردی