شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی frustration-aggression hypothesis به فارسی :

فرضیه ی ناکامی – پرخاشگری

ناکامی (عقیم مانده فعالیت معطوف به هدف) ، به ایجاد سایق پرخاشگری می انجامد و این سایق نیز رفتار پرخاشگرانه را می انگیزد.