شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی field-cognition modes به فارسی :

حالت های شناخت میدانی

استراتژی ها یا راهبردهای آموخته شده یا ارثی که به هنگام کوشیدن برای حل مسئله مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از شش نوع یادگیری پیشنهادی تولمن است.