شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی fictional finalism به فارسی :

غایت گرایی تخیلی

غایت نگری خیالی

اعتقاد به اینکه هدف خیالی یا بالقوه ای وجود دارد که رفتار ما را هدایت می کند.

غایت نگری تخیلی