شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی extinction of an operant response به فارسی :

خاموشی پاسخ کنشگر

در شرطی سازی کنشگر خامشی شامل کاهش تدریجی در فراوانی بروز یک پاسخ شرطی است در نتیجه تقویت نشدن وقتی که فراوانی پاسخ کنشگر به سطح کنشگرش بازمی گردد ، گفته می شود خاموش شده است.